Glossari

A

 

 Abús sexual: actes que atempten contra la llibertat i indemnitat sexuals, sempre que no s’utilitzi violència ni intimidació, però tampoc hi hagi el consentiment lliure i vàlid de la persona agredida.

 Agressió sexual:  qualsevol acte que atempta contra la llibertat sexual d’una persona utilitzant violència o intimidació”. S’entén per “violència” la utilització de la força física i, per “intimidació”, la conducta de tipus psicològic que té com a fi infondre por a patir un mal imminent i greu, o amenaces de patir-lo en la víctima o altres persones properes a

 Agressivitat: Instint natural de les persones. Aquest es va modelant en funció del procés de socialització.

Androcentrisme: Concepció de la realitat que situa a l’home com a centre de l’univers. La mirada masculina és l’única possible, generalitzada i acceptada per tota la humanitat.

Apoderament: Augment de la participació de les dones en els processos de presa de decisions i accés al poder. També és la presa de consciència del poder individual i col·lectiu de les dones.

Assetjament sexual: El constitueix qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no desitjat d’índole sexual que tingui com a objectiu o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una dona o crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest.

 

C

 

Ciberassetjament: assetjament que s’exerceix a través de plataformes virtuals en l’entorn del ciberespai. Inclou agressions digitals com la difamació, el control, la usurpació de perfils, la sostracció de contrasenyes o la pornografia de revenja, entre d’altres.

Coeducació: Proposta pedagògica que parteix del principi de la Igualtat entre dones i homes i proposa una reformulació del model de transmissió de coneixements i de les idees des d’una perspectiva de gènere en tots els espais de socialització.

Cosificació del cos femení: Representar o tractar a una dona com un objecte sexual, ignorant les seves qualitats i habilitats intel·lectuals i personals i reduint-les a un mer instrument o bé de consum. És violència simbòlica.

Cultura de la violació:  Construcció social que culpabilitza les víctimes d’una agressió sexual; representa el cos femení com un cos disponible per a ser agredit sexualment i banalitza i presenta com a romàntica i estètica la violència sexual cap a les dones.

 

D

 

Drets sexuals i reproductius: Són Drets Humans amb la finalitat que totes les persones puguin viure lliures de discriminació, riscos, amenaces, coercions i violència en el camp de la sexualitat i la reproducció.

 

E

 

Estereotips de gènere:  Els estereotips de gènere ens condicionen des de la infància per tal d’encaixar amb les pautes de comportament associades al gènere que es percep en nosaltres.

 

F

 

Feminazi: Insult emprat per a referir-se a les persones que defensen el feminisme.

Feminisme: Posició política i social que defensa els drets i les llibertats entre homes i dones.

 

G

 

Gènere: Construcció social i cultural d’allò masculí i femení. Característiques socials, culturals i psicològiques que esdevenen normatives en la mesura que s’imposen a cadascun dels sexes a través del procés de socialització.

Grooming:  pràctica on line de persones adultes a través de la qual es guanyen la confiança d’un o una menor fingint empatia, tendresa, estima, etc. amb una finalitat clarament sexual. Implica la demanda de fotografies sense roba i amb actituds clarament sexuals.

 

L

 

Lgtbifòbies: actes d’intolerància, discriminació o rebuig a persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals per raó de la seva orientació sexual o identitat de gènere.

 

M

 

Mansplaining: l’acció i efecte d’un home que explica a una dona alguna cosa que probablement ella ja sap, i que potser coneix millor que no pas el seu interlocutor. En general es tracta de narratives paternalistes, condescendents i esbiaixades cognitivament des d’una mirada masculina.

Manspreading: acció de seure amb les cames obertes, en un banc o seient per a més d’una persona, de manera que ocupi l’espai de més d’una persona. Sol ser un acte executat per homes. Culturalment, mostra la tendència a engrandir l’espai masculí i minvar el femení.

Manterruption: Interrupcions innecessàries per part d’un home a una dona enmig d’una explicació o discurs.

Maltractament: Qualsevol acte que tingui com a resultat un dany físic, psicològic o sexual; incloses les amenaces i la coacció tenint com a resultat greus conseqüències per a la persona que el pateix. Es pot manifestar en diferents àmbits de la vida personal, laboral, social, etc.

 

Masclismes: Idees, actituds i pràctiques basades en una atribució cultural apresa de superioritat de l’home, com a mascle, sobre la dona. Alguns exemples serien el menyspreu més o menys evident o socialment acceptat cap a la dona, la valoració de les dones a través dels seu aspecte físic o per la relació que tenen amb algun home o per l’ús del llenguatge, etc.

Matrimoni forçat:  És aquell que es produeix sense el consentiment vàlid de, com a mínim, una de les persones contraents, per la intervenció de terceres persones de l’entorn familiar (sovint dels progenitors), que s’atorguen la facultat de decisió i pressionen perquè aquesta pràctica es produeixi, contravenint els requisits de la institució matrimonial que, segons la nostra legislació, no existeix sense consentiment, ni pot celebrar-se sota condició, termini o mode. Es considera que el consentiment està viciat quan no es dona de manera lliure i voluntària. Sovint aquest matrimoni té com objectiu dur a terme altres menes d’explotació.

Microviolències: Abusos de poder quasi normalitzats que tenen com a objectiu principal forçar, coartar i destruir l’autonomia personal. No ho fan, però, de forma evident, sinò de forma subtil i insidiosa quasi invisible.

Misogínia: Odi o aversió a les dones i a tot allò considerat femení.

 

P

 

Patriarcat: Sistema d’organització política, econòmica, religiosa i social que sustenta les seves bases en la idea d’autoritat i lideratge de l’home sobre la dona.

Pornografia de revenja:  Fenomen que es produeix quan una persona (normalment un noi) envia imatges sexuals enregistrades de la seva parella o ex-parella (normalment una noia) a una pàgina web pornogràfica.

Prostitució forçada:  Terme utilitzat per referir-se al terme legalment conegut com tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació sexual (vegeu “tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació”).

 

R

 

Relacions abusives:  Relacions de domini d’una persona sobre una altra. L’abús sol ser progressiu i sempre va acompanyat de la pèrdua d’autoestima i d’autonomia per part de la persona abusada.

 

S

 

Sexe: Diferència biològica que diferencia el cos de les dones i dels homes i els caracteritzen com a espècie sexuada.

Sexpreading: Difondre fotos amb contingut sexual d’una/es altra/es persona/es sense el seu consentiment. És un acte violent i denunciable.

Sexting: reenviament d’imatges de caràcter sexual, per tal de danyar l’honor i la imatge de la dona

Sextorsió: utilitzar imatges de caràcter sexual per promoure el xantatge a la víctima dona amb l’objectiu d’exercir control i domini sobre ella

Sororitat: El concepte deriva de sisterhood, germanor entre dones. Es diferencia de la solidaritat amb què implica la modificació de les relacions entre dones, amb la idea de sentir-se com a iguals.

Stalking: persecució continuada i intrusiva a una dona amb la qual es pretén restablir un contacte personal contra la seva voluntat

 

V

 

Violació: modalitat agreujada d’agressió sexual, pels casos en què, a més d’utilitzar la violència o la intimidació, hi hagi accés carnal, és a dir, penetració per via vaginal, anal o bucal o introducció d’objectes per via vaginal o anal.

 Violència econòmica: consisteix en la privació intencionada i no justificada de recursos per al benestar físic o psicològic d’una dona i, si escau, de llurs filles o fills, i la limitació en la disposició dels recursos propis o compartits en l’àmbit familiar o de parella.

 Violència familiar:  Totes les formes d’abús de poder que es desenvolupen en el context de les relacions familiars i són exercides cap als grups més vulnerables, es bada en el gènere i en les diferents generacions que poden conviure-hi: dones, infants, joves, persones grans.

Violència física: comprèn qualsevol acte o omissió de força contra el cos d’una dona, amb el resultat o el risc de produir-li una lesió física o un dany.

Violència masclista: Qualsevol discriminació, exclusió i conducta de domini, control i abús de poder dels homes sobre les dones que ha imposat un model de masculinitat, encara valorat per parts de la societat com a superior. Aquesta pot ser exercida en qualsevol àmbit de la societat: Familiar, laboral, econòmic, drets reproductius, accés a càrrecs directius, prostitució, etc.

Violència psicològica: comprèn tota conducta o omissió intencional que produeixi en una dona una desvaloració o un patiment, per mitjà d’amenaces, d’humiliació, de vexacions, d’exigència d’obediència o submissió, de coerció verbal, d’insults, d’aïllament o qualsevol altra limitació del seu àmbit de llibertat.

Violència sexual: comprèn qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per les dones, inclosa l’exhibició, l’observació i la imposició, per mitjà de violència, d’intimidació, de prevalença o de manipulació emocional, de relacions sexuals, amb independència que la persona agressora pugui tenir amb la dona o la menor una relació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu.

Violència simbòlica: violència que s’exerceix a través del conjunt d’estructures de pensament, culturals i socials d’un determinat grup en un determinat moment. La violència simbòlica contra les dones les oprimeix i invisibilitza.